SUGAR NEWS : 9 JUNE 2017

  • 0 Comments
  • 13 June 2017

 

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้ปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.03-0.13 เซนต์ และปิดตลาดปรับตัวลดลงหลังจากไม่สามารถปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ขณะที่ นักลงทุนยังคงจับตาสภาพอากาศในบราซิลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยและน้ำตาล ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับขึ้น 19 เซนต์ หรือ 0.42% มาปิดตลาดที่ 45.83 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 45.27-46.18 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 0.07 เซนต์ หรือ 0.49% ที่ระดับ 14.27 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.18-14.43 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 0.06 เซนต์ หรือ 0.41% ที่ระดับ 14.47 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.37-14.61 เซนต์ สำหรับเดือนอื่นๆปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.06-0.12 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายมีจำนวน 166,820 ล็อต น้ำตาลคงเหลือในตลาด(Open Interest) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 ลดลง 17,138 ล็อต เหลือ 284,529 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 7,459 ล็อต เหลือ 842,357 ล็อต ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดลดลงเช่นกัน โดยราคาน้ำตาลทรายขาวตามสัญญาเดือนสิงหาคม 256 ปิดตลาดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.81% ที่ระดับ 416.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 416.50-422.80 เหรียญสหรัฐ/ตัน และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 1.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.39% ที่ระดับ 404.00 เหรียญสหรัฐฯ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 402.90-406.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

 

ข่าวที่สำคัญ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน้ำตาลโลกในปี 2560/2561 (ตุลาคม – กันยายน) ดังนี้

หน่วย : 1,000 ตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ)

ายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557
สต็อคต้นปี 68,201.4 72,380.2 80,314.4 79,286.1 74,245.0
ผลผลิต 190,831.5 178,022.1 174,616.4 180,704.3 181,493.9
การนำเข้า 68,017.5 66,950.8 69,035.0 63,966.4 63,885.2
การบริโภค 184,340.7 180,355.3 179,630.3 178,552.4 175,709.5
การส่งออก 69,952.8 68,796.6 71,955.2 65,089.9 64,628.5
สต็อคปลายปี 72,756.9 68,201.4 72,380.2 80,314.4 79,286.1
+/- ผลผลิต 12,809.4 3,405.7 -6,087.9 -789.6 -2,667.7
+/- % 7.2 2.0 -3.4 -0.4 -1.4
+/- การบริโภค 3,985.4 725.0 1,077.9 2,842.9 4,030.6
+/- % 2.2 0.4 0.6 1.6 2.3
สต็อคเมื่อเทียบเป็นร้อยละของการบริโภค (%)  

39.5

 

37.8

 

40.3

 

45.0

 

 

45.1

 

น้ำตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน 4,555.5 -4,178.8 -7,934.2 1,028.3 5,041.1

 

วันที่ 9 มิถุนายน มีรายงานว่าในเดือนมิถุนายน 2560 ภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 227 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และจะใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยอัตราภาษีในเดือนมิถุนายนเหมือนกับปีที่แล้ว ขณะที่ภาษีในเดือนกรกฎาคมจะสูงกว่าปีที่แล้วที่ 205 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลง ซึ่งอัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบเดือนกรกฎาคมจะอิงตามราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ในเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ 15.66 เซนต์/ปอนด์ โดยอัตราภาษีนำเข้า 227 เหรียญสหรัฐฯ จะถูกกำหนดจากราคาน้ำตาลซึ่งอยู่ระหว่าง 4.80-16.60 เซนต์ปอนด์

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีรายงานว่าในปี 25592560 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม รัสเซียส่งออกน้ำตาลทรายขาวจำนวน 265,200 ตัน ผู้ส่งออกอันดับต้นๆ คือ โรงงานน้ำตาล Uspensky (62,200 ตัน) รองลงมาคือโรงงานน้ำตาล Elan-Gmina Kolonowskie (36,100 ตัน) และบริษัทส่งออกหลัก ได้แก่ Prodimex (73%) และ Sucden (15%)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยูเครนรายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 ยูเครนส่งออกน้ำตาลจำนวน 387,973 ตัน คิดเป็นมูลค่า 190.474 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายานอย่างไม่เป็นทางการว่ายูเครนส่งออกน้ำตาลในเดือนพฤษภาคมจำนวน 47,90 ตัน ในขณะที่เมื่อปีก่อนตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ส่งออกจำนวน 46,200 ตัน และส่งออกโมลาสในเดือนพฤษภาคมจำนวน 37,467 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.